N Y H E D S A R K I V

Indkaldelse til generalforsamling i SorringMost

Afholdes i Voel.

Det gamle bibliotek.

Onsdag d 12. april 2023, kl 19:00

Adresse: Sorringvej 28, 8600 Silkeborg

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Samt fremlæggelse af næste års
  budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Fastsættelse af afregnings takster for levering og køb af most
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år
  8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  11. Evt.

 

Efter generalforsamlingen vil Bente Rands Mortensen(Bestyrelsemedlem) fortælle om æbler.

 

Kære æble medlemmer...

Hermed det årlige statusbrev.

Dette nyhedsbrev er samtidig formandsberetning for 2022.

De sidste par år har bestyrelsen grundet corona valgt at udskyde eller helt undlade afholdelse af fysisk generalforsamling. I stedet for, og hvis der ikke blev opponeret fra medlemmerne, fortsatte den siddende bestyrelse med at varetage foreningens interesser.

Bestyrelsen var bemyndiget til at varetage de daglige udfordringer, samt i 2019 hvor det blev besluttet på generalforsamlingen at bestyrelsen skulle arbejde på at forbedre pasteuriseringsprocessen, at udbygge denne.

Til orientering har foreningen ikke i hele 2022, investeret i nyindkøb, udover den daglige drift i forbindelse med mostning i Voel, samt mostningen i efterårsferien.


Årets samlede aktiviteter bestod i at der blev mostet i Voel 3 dage og der blev mostet ialt ca 1 tons æbler. Og med det nye pasteuriserings udstyr, var det ikke længere en "flaskehals" at opvarme mosten til ca 75 grader og fylde den på 3 liter poser.

Ny mangler vi bare en tappefunktion fra mosten er pasteuriseret til den fyldes på poser, for at effektivisere denne del af processen.

 

I efterårsferien afholdt vi den sædvanlige moste weekend på DagliBrugsen Sorrings p-plads.

Som sædvanen byder var det igen mobilmost.dk der mostede de indleverede æbler. Foreningen havde stillet telt op, primært til at overdække de afleverede æbler med. Bente havde sin æbleflæsk og rugbrød med, samt der var kaffe/te og æblemost til de fremmødte.
Det er altid en god dag med mange fremmødte, både med og uden æbler der møder op og giver en hånd med æblevask og sortering.

De nye energipriser der opstod i kølvandet på usikkerheden omkring energimarkedet, samt en udmelding fra mobilmost.dk om øgede udgifter, resulterede i at bestyrelsen tillod sig at hæve prisen og regulere i afregningen, så vi kunne dække en evt merudgift ind.

Efter nogle beregninger, kunne vi dagen før aflyse prisændringerne og bibeholde de eksisterende priser og afregningsregler.

Derimod har vi afregnet for øgede elpriser i Voel.

 

Status på most 2022

Ved årskiftet var der 120 stk most(ca 70 d 12/4/23).

I uge 42 blev der indleveret 8,7 tons og mostet 937 stk 5 liters BiB

Hertil blev der i Voel indleveret ca 1 tons og mostet ca 160 stk 3 liters BiB

 

 

Venlig hilsen

SorringMOST · Den Grønne Vej 25 · 8600 Silkeborg · CVR 36003685 · DanskeBank 9570 12881606